Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bizottságok | Budapesti Metropolitan Egyetem

Bizottságok

Diákjóléti Bizottság

A Diákjóléti Bizottság a Hallgatói Önkormányzat azon javaslattevő szerve, amely a különböző ösztöndíjak formái közül a rendszeres szociális ösztöndíjjal, a rendkívüli szociális ösztöndíjjal, a közéleti ösztöndíjjal, a tudományos és szakmai ösztöndíjjal, a sport ösztöndíjjal, valamint az alaptámogatással kapcsolatos ügyekben jár el.

A Diákjóléti Bizottság összetételét és eljárási rendjét saját Ügyrendjében határozza meg.

A Diákjóléti Bizottság hatásköre:

a) a TJSZ keretei között az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatósággal együttműködve pályázatokat ír ki teljesítmény alapú és szociális alapú ösztöndíjakra,
b) az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatósággal együttműködve javaslatokat tesz a Szenátusnak az általa kiírt teljesítmény alapú és szociális alapú ösztöndíjak számítási módjára,
c) az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatósággal együttműködve kiszámítja a szociális ösztöndíjak egy-egy főre jutó összegét, és azt jóváhagyásra megküldi a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak,
d) az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatósággal együttműködve véleményezi a benyújtott teljesítményalapú és szociálisalapú pályázatokat, majd döntésre megküldi a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottságnak,
e) tájékoztatja a hallgatókat a térítési és juttatási kérdésekről, havonként legalább egy alkalommal fogadóórát tart,
f) folyamatosan figyelemmel kíséri a hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzatot, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását,
g) ellátja a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályában számára meghatározott feladatokat.

Esélyegyenlőségi Bizottság

Esélyegyenlőségi Bizottság tagjai:

a) a fogyatékossággal élő hallgatók segítését ellátó esélyegyenlőségi koordinátor;
b) a Szenátus által választott oktató;
c) az Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált hallgató;
d) kizáró ok esetén egy oktató, valamint egy hallgató póttag.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság hatásköre:

a) jelen Szabályzat alkalmazásának ellenőrzése, a módosítások gondozása;
b) döntés a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló kiegészítő normatív támogatás felhasználásáról, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről javaslattétel; valamint e döntés végrehajtásának ellenőrzése;
c) az Egyetem által igényelt kiegészítő normatív támogatás felhasználásának ellenőrzése;
d)ajánlások megfogalmazása az Egyetem vezetősége számára a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének kielégítőbb biztosítása érdekében;
e) a fogyatékossággal élő hallgató regisztrációs kérelmének elbírálása;
f) határozatot készít a fogyatékossággal élő hallgató a kérelmében megjelölt és az őt megillető segítségnyújtásról, mentességről és kedvezményekről;
g) döntés a képesítési, valamint képzési és kimeneti követelményektől részben eltérő, további képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, a fogyatékossággal élő hallgatóktól érkező kérelmek tárgyában.

Fegyelmi Bizottság

A fegyelmi eljárást a két oktató és egy hallgató tagból álló Fegyelmi Bizottság folytatja le. A hallgatót a Fegyelmi Bizottságba a Hallgatói Önkormányzat delegálja

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

Jogainak megsértése esetén a hallgató az általa sérelmezett döntés ellen jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) felé.

A jogorvoslati kérelem elbírálása a HJB kizárólagos hatáskörébe tartozik. A HJB 3 tagból áll. A HJB tagja a főtitkár, egy oktatói tag, valamint egy hallgatói tag.

Kreditátviteli Bizottság

A KÁB tagjai az intézetvezetők, a tanszékvezetők és a Szakirányú Továbbképzési Központ vezetője. Saját ügyében, továbbá esetleges érintettség esetén a KÁB tagja nem szavazhat.

A Kreditátviteli Bizottság (a továbbiakban: KÁB) az Egyetem felsőoktatási szakképzésére, alapképzési és mesterszakjaira, szakirányú továbbképzésére jelentkezők, vagy azokon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők (ide értve az átvett, továbbá képzést váltó hallgatókat is) más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, vagy más szakon, illetve másik képzésben szerzett ismereteinek a szakok tanterve szerinti ismeretanyagként történő befogadhatóságáról döntést hozó szervezet. Kreditátviteli ügyekben első fokon a KÁB jár el.

Nemzetközi Bizottság

A Nemzetközi Bizottság elnöke az Egyetem nemzetközi igazgatója, titkára az Egyetem Erasmus referense. A Nemzetközi Bizottság tagjai a Nemzetközi Akadémiai Kapcsolatok rektorhelyettese, a Művészeti és Kreatívipari Kar dékánja, az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar dékánja, a Karrier Centrum igazgatója és a Hallgatói Önkormányzat alelnöke. Napirendtől függően a Nemzetközi Bizottság elnöke további résztvevőket is meghívhat.

A Nemzetközi Bizottság dönt az alábbiakban:

a) javaslatot tesz az Erasmus+ Program megvalósításával, fejlesztésével, valamint a pályáztatás átláthatóságával kapcsolatban,
b) döntést hoz a hallgatói mobilitási keretlétszámokról, a pályázatkiírások egyéb feltételeiről, valamint
c) véleményezi a beérkezett pályázatokat és értesíti a pályázókat a pályáztatás eredményéről.

Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság

A TJTB öt tagból áll. Az elnökön kívül két oktató és két hallgató tagja van. Saját ügyében, továbbá esetleges érintettség esetén a Térítési, Juttatási és Tanulmányi Bizottság tagja nem szavazhat.

A TJTB az alábbi ügyekben hoz döntést:

a) állami (rész)ösztöndíjas megüresedett helyekre történő pályáztatás és a pályázatok alapján a helyek odaítélése,
b) állami (rész)ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgatók átsorolása,
c) a tanulmányi ösztöndíjak számítási módszerének meghatározása, a tanulmányi ösztöndíj-csoportok és a minimális korrigált kreditindexek megállapítása,
d) a fogyatékossággal élő hallgatók támogatási idejének legfeljebb négy félévvel történő megnövelése az erre irányuló kérelem alapján,
e) döntés a rendszeres, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíjak, továbbá az alaptámogatás és a tudományos és szakmai, a közéleti és a sport ösztöndíjak odaítéléséről,
f) a magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíjak rangsorolása,
g) a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó pályázati feltételek közül a korrigált kreditindex alapján kialakítandó pontozási sávok évenkénti kialakítása, valamint a pályázatok elbírálása és rangsorolása,
h) kedvezményes tanulmányi időbeosztás engedélyezése,
i) hallgatói térítések és juttatások kifizetésével kapcsolatos hallgatói panaszok, kérelmek elbírálása, ide nem értve a pályázatok elbírálásával kapcsolatos panaszokat.